SCHWARTZ v. HUNGARY - 25073/05 [2009] ECHR 1703 (3 November 2009)