SIERPINSKI v. POLAND - 38016/07 [2009] ECHR 1699 (3 November 2009)