NEU v. HUNGARY - 45392/05 [2009] ECHR 1697 (3 November 2009)