JANIK v. SLOVAKIA - 5952/05 [2009] ECHR 1665 (27 October 2009)