YAVUZ SELIM KARAYICIT v. TURKEY - 45874/05 [2009] ECHR 1654 (27 October 2009)