Sergey Yuryevich PAVLOV v Russia - 29926/03 [2009] ECHR 1636 (1 October 2009)