Nikola Ivanov GALEV and Others v Bulgaria - 18324/04 [2009] ECHR 1627 (29 September 2009)