YANKOV AND MANCHEV v. BULGARIA - 27207/04 [2009] ECHR 1608 (22 October 2009)