Investylia Public Company Ltd v Cyprus - 24321/05 [2009] ECHR 1596 (17 September 2009)