Viktor Grigoryevich YUSHCHENKO v Ukraine - 5803/05 [2009] ECHR 1586 (22 September 2009)