Yuriy NIKOLAYEVICH IVANOV v. UKRAINE - 40450/04 [2009] ECHR 1570 (15 October 2009)