NICHITAYLOV v. UKRAINE - 36024/03 [2009] ECHR 1566 (15 October 2009)