POLISHCHUK v. UKRAINE - 21231/04 [2009] ECHR 1563 (15 October 2009)