GVOZDETSKIY v. UKRAINE - 28070/04 [2009] ECHR 1562 (15 October 2009)