KORNIYCHUK v. UKRAINE - 28808/07 [2009] ECHR 1552 (15 October 2009)