OKHRIMENKO v. UKRAINE - 53896/07 [2009] ECHR 1546 (15 October 2009)