KOMNATSKYY v. UKRAINE - 40753/07 [2009] ECHR 1545 (15 October 2009)