WOJCIECH KOWALSKI v. POLAND - 33734/06 [2009] ECHR 1540 (13 October 2009)