KESZELI v. SLOVAKIA - 34602/03 [2009] ECHR 1536 (13 October 2009)