BARTOSINSKI v. POLAND - 13637/03 [2009] ECHR 1535 (13 October 2009)