Ali GUNES v Turkey - 1991/04 [2009] ECHR 1516 (15 September 2009)