Jozef FRANKOWSKI v Poland - 18243/04 [2009] ECHR 1502 (15 September 2009)