Ahmet Siyavus Atac AYKUT and Others v Turkey - 22473/03 [2009] ECHR 1497 (15 September 2009)