Jozef FRANKOWSKI v Poland (no. 2) - 35323/06 [2009] ECHR 1488 (15 September 2009)