Sergey Ivanovich DOVZHENKO v Ukraine - 36650/03 [2009] ECHR 1485 (22 September 2009)