MERZHOYEV v. RUSSIA - 68444/01 [2009] ECHR 1480 (8 October 2009)