KULIS AND ROZYCKI v. POLAND - 27209/03 [2009] ECHR 1456 (6 October 2009)