SEYFETTIN ACAR AND OTHERS v. TURKEY - 30742/03 [2009] ECHR 1450 (6 October 2009)