ANTONOVI v. BULGARIA - 20827/02 [2009] ECHR 1423 (1 October 2009)