TARNOWSKI v. POLAND (no. 1) - 33915/03 [2009] ECHR 1415 (29 September 2009)