CIHANGUL v. TURKEY - 44292/04 [2009] ECHR 1410 (29 September 2009)