UMIT GUL v. TURKEY - 7880/02 [2009] ECHR 1408 (29 September 2009)