ERKUS v. TURKEY - 30326/03 [2009] ECHR 1407 (29 September 2009)