WISNIEWSKI v. POLAND - 43610/06 [2009] ECHR 1400 (29 September 2009)