KORCZ v. POLAND - 33429/07 [2009] ECHR 1398 (29 September 2009)