PISHCHALNIKOV v. RUSSIA - 7025/04 [2009] ECHR 1357 (24 September 2009)