UYANIK AND KABADAYI v. TURKEY - 7945/05 [2009] ECHR 1343 (22 September 2009)