HALIL KAYA v. TURKEY - 22922/03 [2009] ECHR 1340 (22 September 2009)