STRATI v. TURKEY - 16082/90 [2009] ECHR 1334 (22 September 2009)