HADJITHOMAS AND OTHERS v. TURKEY - 39970/98 [2009] ECHR 1330 (22 September 2009)