SKYROPIIA YIALIAS LTD v. TURKEY - 47884/99 [2009] ECHR 1329 (22 September 2009)