HADJIPROCOPIOU AND OTHERS v. TURKEY - 37395/97 [2009] ECHR 1327 (22 September 2009)