ROCK RUBY HOTELS LTD v. TURKEY - 46159/99 [2009] ECHR 1322 (22 September 2009)