RAMON v. TURKEY - 29092/95 [2009] ECHR 1320 (22 September 2009)