SCOPPOLA v. ITALY (No. 2) - 10249/03 [2009] ECHR 1297 (17 September 2009)