LYP v. POLAND - 25135/04 [2007] ECHR 917 (13 November 2007)