LEPOJIC v. SERBIA - 13909/05 [2007] ECHR 892 (6 November 2007)