BUGAJNY AND OTHERS v. POLAND - 22531/05 [2007] ECHR 891 (6 November 2007)