LISNYY v. UKRAINE - 4204/03 [2007] ECHR 868 (25 October 2007)