LEVOCHKINA v. RUSSIA - 944/02 [2007] ECHR 560 (5 July 2007)